Sherbime dhe Tarifat

LLOJET E SHERBIMIT POSTAR
YAPS ofron sherbim postar ne te gjithe vendet e Shqiperise dhe jashte saj. E specializuar prej disa vitesh ne kete sektor YAPS dhe stafi i kualifikuar ofron sherbimet me cilesore persa i perket dorezimit te porosive te ndryshme ne lokacione te ndryshme.

Tek llojet e dergesave qe perfshihet tek sherbimet jane si me poshte :

Posta dhe Dokumentat
Ne marrim postën, dokumentat, ftesat, kartolinat dhe revistat, si dhe i shpërndajmë ato sipas kërkesës suaj në cdo kohë.

Fatura
Ne shpërndajmë faturat dhe biletat tuaja dhe si pjesë të shërbimit tonë, ju njoftojmë për adresat e ndryshuara.

Pako
Ne vijmë menjeherë kudo që jeni, marrim dhe transportojmë ngarkesën tuaj me kujdes, duke e shoqëruar me një dokument të detajuar transporti.

Fletepalosje
Ne shperndajme fletepalosje per cdo kompani te interesuar per fushama marketingu, publiciteti dhe te tjera te ngjashme. Shpendarja behet dere me dere sipas kerkesave te klientit

Transport
Ne realizojme sherbime transporti te aseteve te ndryshme te zyrave ose ambjenteve te tjera nga nje destinacion ne nje tjeter

TARIFAT
Tarifat e sherbimeve postare qe YAPS aplikon jane ne varesi te:
•    Destinacionet e marresit
-Brenda Tiranes
-Periferia e Tiranes
-Jashte Tiranes
•    Koha e kerkuar e klientit per dergesat postare
-Urgjent: 0 – 2 ore pune
-Ditor: 2 – 8 ore pune
-I rregullt: 8 – 16 ore pune

Cdo tarife eshte e negociueshme me klientin!

MENYRA E OFRIMIT TE SHERBIMIT POSTAR
–   YAPS siguron nje shperndarje te shpejte dhe profesionale sipas kerkeses se klientit.
–   YAPS siguron  flete konfirmimin e marresit te zarfit ( emer, mbiemer, firme).
–   YAPS ne fund te muajit pregatit nje fature analitike me te gjitha dërgesat e bera gjate muajit
–   YAPS ne fund te muajit pergatit nje fatura analitike qe shoqerohet me faturen fiskale per shërbimet respektive
–   YAPS raporton me baza ditore ne lidhje me dergesat e cdo dite deri ne perfundim te plote te shperndarjes