Rregullat per ofrimin e sherbimit postar

YAPS ne kuader te ofrimit te sherbimit postare zbaton veprimtarine e tij ne perputhje me ligjin 46/2015 “Per sherbimin postar ne Republiken e Shqiperise”. Ne baze te nenint 32 te ligjit 46/2015 per “Kushtet e pergjithshme dhe termat e ofrimit te sherbimeve postare” me poshte percaktohet:

Menyrat dhe kushtet per sherbimet postare dhe ato te vecanta

Me poshte paraqiten rregullat dhe kushtet per ofrimin e sherbimeve postare te renditura:

 • Rregullore ne lidhje me pranimin
 • Rregullore ne lidhje me transportin dhe shperndarjen
 • Kushtet per dergesat postare
 • Informacion per klientin

Rregullore ne lidhje me pranimin

 1. Ne rast te renies dakord midis paleve YAPS merr persiper shperndarjen postare
 2. Klienti njofton YAPS ne numrat telefonik/email/fax per dergesat per dergesat qe do te kryeje
 3. Njoftimi mund te behet edhe me nje liste shoqeruese ku te jene specifikuar emrat e marresve, adresat dhe te dhena te tjera ndihmese si nr. Tel etj.
 4. Korrieri merr dergesat dhe i sjell ato ne qendren e perpunimit qe eshte ne te njejten godine me seline qendrore
 5. YAPS nuk transpoton apo shperndan lende apo mjete te paligjshme apo te percaktuara me rregjim te vecante si ushqime etj.

Rregullore ne lidhje me transportin dhe shperndarjen

 1. YAPS transporton me mjetet e tij dergesat postare
 2. YAPS merr persiper shperndarjen e dergesave vetem nqs eshte specifikuar saktesisht adresa e marresit.
 1. YAPS nuk eshte pergjegjes nqs klienti refuzon te marri ne dorezim dergesen, refuzim me shkrim apo me goje.
 2. YAPS siguron konfirmimin e marrjes me keto element: Emer, mbiemri, firma e dërguesit dhe e marrësit.
 3. YAPS le nje kopje te dergeses tek marresi i saj.
 4. Procesi shperndarjes kontrollohet nga kontrollues qe marrin udhezime nga pergjegjesi i shperndarjes postare
 5. Cdo korrier raporton ne fund te dites tek pergjegjesi per
 • dergesat realizuara
 • dergesat e planifikuara dhe parealizuara
 • arsyet e mosrealizimit
 • te tjera
 1. YAPS merr persiper te dergoje ne destinacionet e kerkuara, dergesat e tipit zarf dhe te tjera per llogari te klientit.
 1. YAPS nuk përgjigjet për vonesat në shpërndarje të shkaktuara nga kushte të këqija atmosferike, “force majeur” ose rrethana të jashtëzakonshme.

Kushtet per dergesat postare

Kushtet per dergesat postare permblidhen ne specifikimet si vijon:

 1. YAPS eshte i hapur te pranoje dergesa postare nga subjekte juridike dhe fizike qe shfaqin interesin e tyre
 2. Yaps paraqet tek subjektet e interesuara kushtete dhe termat e pergjithshme ne baze te te drejtave qe mbart nga Licensa e Pergjithshme dhe Certifikata e Konfirmimit te Njoftimit
 3. Palet e interesuara mund te lidhin kontrate ose mund te vijojne bashkepunimin e tyre te meparshem ne mirebesim
 4. YAPS zbaton marreveshjen e sherbimit postar te lidhur te klientit.
 5. YAPS merr persiper shperndarjen e dergesave vetem nqs eshte specifikuar saktesisht adresa e marresit.
 6. YAPS nuk eshte pergjegjes nqs klienti refuzon te marri ne dorezim dergesen, refuzim me shkrim apo me goje.
 7. YAPS siguron konfirmimin e marrjes me keto element: Emer, mbiemri, firma e dërguesit dhe e marrësit.
 8. Ditët e punës së YAPS janë nga e hëna në të premte, ora 08.30 – 17.00 dhe te shtunen nga ora 8.30 – 13.30
 9. YAPS ju dërgon ne perfundim një faturë fiskale së bashku me një relacion  të detajuar  mbi shërbimet e kryera (fature analitike).
 10. YAPS eshte pergjeges per cdo demtim qe realizohet per faj te perfaqesuesit te tij gjate procesit te shperndarjes.
 11. YAPS bashkepunon ne cdo rast me AKEP si institucioni rregullues madhor i tregut te sherbimit postar.

Informacion per klientin

Menyrat dhe kushtet e pageses se sherbimeve postare

 • Ne fund te cdo muaji, Yaps pergatit nje fature analitike ne te cilen jane specifikuar te gjitha sherbimet mujore ten je klienti. Me konktretisht aty percatohen
 • Date dergeses
 • Permbajtja dergeses
 • Destinacioni sherbimit
 • Numri I dergeses
 • Tarifa
 • Pas hartimit te fatures analitike me pas pergatitet fatura fiskale duke aplikuar TVSH ne masen 20%
 • Yaps inkurajon pagesat me banke. Kjo per shkak te politikave te tij financiare dhe manaxheriale.
 • Mgjt per rastet e pamundura pranohen dhe pagesa me leke ne dore, karte krediti ose mjete te tjera te ngjashme

Pergjegjesite e ofruesit te sherbimit postar dhe kompensimin e demit

 1. YAPS eshte pergjeges per cdo demtim qe realizohet per faj te perfaqesuesit te tij gjate procesit te pranimit, perpunimit ose shperndarjes te dergeses.
 2. Keto raste i referohen atyre te
 • humbjes, demtimit, vjedhjes
 • tejkalimit te afatit kohor
 • sherbimeve te kryera ne menyre jo te plote ose korrekte
 1. Dergesat e tipeve pako, koli etj duhet te jene te ambalazhuara sipas kerkesave ligjore te nenit 46 te ligjit 46/2015
 2. Ne rast se ndodh nje dem per shkak se oblejti postar nuk eshta ambalazhuar sipas kerkesave te ligjit 46/2015 ateher pergjegjes per demin eshte derguesi dhe jo YAPS
 3. Yaps nuk eshte pergjegjes per shkak te demeve te ndodhura nga forcat madhore
 4. Yaps nuk eshte pergjegjes per shkak te demeve te ndodhura nga neglizhences se derguesit

Ne lidhje me demshperblimin e YAPS:

 1. Parimi baze eshte qe YAPS pagon si demshperblim nje shume ekuivalente me shumen e demit te shkaktuar por jo me shume se kufiri maksimal i percaktuar me ligj qe eshte 2,000 (dy mije) leke per humbjen apo vjedhjen e objektit psotar leter e rregjistruar dhe 5,000 (pese mije) leke per humbjen apo vjedhjen e objektit postar koliposte e rregjistruar
 2. Pervec demshperblimit kthehen dhe shumat e farutuara te sherbimit
 3. Per tejkalimin e afatit te dergeses aplikohet demshperblimi 500 (peseqind) leke per cdo dite vonese por jo me shume se 5,000 (pese mije) leke

Procedurat per zgjidhjen e ankesave

 1. Cdo perdorues i sherbimit postar ka te drejte te ankohet apo te kerkoje sqarime ne YAPS ne rast se ai veren shkelje ne permbushjen e termave dhe kushteve te pergjithshme te ofrimit te sherbimit postar
 2. YAPS zbaton marreveshjen e sherbimit postar te lidhur te klientit.
 1. YAPS tenton ne cdo rast ti japi te perparesi klientit dhe te bashkepunoje me ate per cdo situate te paqarte.
 2. Ne rastet e reklamimeve YAPS tenton ne cdo rast zgjidhjen e pakenaqesive me ate ne bashkebisedimit.
 3. Ne rastet kur arritja e nje konsensusi ne lidhje me nje situate te caktuar, eshte e pamundur, YAPS merr persiper pergjegjesite e cdo situate.
 4. Perdoruesi i sherbimit postar ka te drejte te reklamoje brenda 3 muajve nga dita e pranimit te objektiti postar. Per periudhe me te gjate se kjo perdoruesit te sherbimit postar i humb e drejta per reklamimin e sherbimit
 5. Yaps ben perpjekjet maksimale per te zgjidhur cdo reklamim dhe per ti ofruar perdoruesit nje cilesi dhe sherbim maksimal. Ai i kthen pergjigje per rastin brenda 15 diteve
 6. Mgjt per rastet kur palen nuk bien dakord perdoruesit i shpegohet se ai ka te drejte te paraqese kerkese per zgjidhjen e mosmarreveshjes prane AKEP