Lista e Cmimeve

KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR KRYERJEN E SHËRBIMIT NGA YAPS

 1. YAPS për kryerjen e shërbimit përdor termat dhe kushtet sipas formularit, I cili bashkë me pëlqimin e klientit si dhe me tabelën e normave që Yaps aplikon, përbëjnë të gjitha termat e kontratës ndërmejt Dërguesit , Yaps si dhe Pritësit të mallit të transportuar
 2. Ky formular është I panegociueshëm
 3. Pasi Dërguesi ia dorëzon Yaps mallin që transportohet Dërguesi pranon kushtet si për veten po ashtu dhe për Pritë Asnjë punonjës i YAPS ose ndonjë person tjetër, nuk ka autoritetin të ndryshojë ndonjë term ose kusht të formularit, si dhe të japë premtime në emër të Yaps
 4. Yaps nuk transporton : kafshë, objekte , ushqim, flori ose sende me vlerë, ose mallra transporti i të cilave është i ndaluar me ligj
 5. Dërguesi është dakort që Yaps mund te hapë dhe të kontrollojë ndonjë dërgesë për ndonjë arsye, në cdo kohë
 6. Yaps në rast dëmtimi ose humbje zbaton ligjin si me poshtë:
  • për humbjen, dëmtimin apo vjedhjen e nje objekti te siguruar, sa vlera e demtuar, por jo më shume se vlera e deklaruar e objektit postar;
  • për humbjen apo vjedhjen e nje objekti postar, letër te regjistruar, 2.000 (dy mijë) lekë;
  • humbjen, vjedhjen ose dëmtimin e një koliposte të regjistruar, 5.000 (pesë mijë) lekë;
  • për moskryerjen ose kryerjen në mënyre jo të plotë ose të gabuar të shërbimit postar, në lidhje me transportin e nje objekti postar të siguruar dhe regjistruar ose të kolipostës sa çmimi i paguar për kryerjen e shërbimit postar;
  • për tejkalimin e afatit të dorëzimit të objekteve postare të regjistruara dhe siguruara, brenda vendit, përtej normave te parashikuara, 500 (pesëqind) lekë për çdo ditë vonesë, por jo më shumë se 5.000 (pesë mijë) lekë.
  • për humbjen e një objekti postar, sa çmimi i paguar për kryerjen e shërbimit postar.
 7. YAPS kryen shërbimet e parapageses për blerjen e porositur dhe atë të pagesës në momentin e dorëzimit duke marrë porosinë.
 8. YAPS nuk mban përgjegjësi për dëme specifike ose dëme indirekte, shkelje të kontratës, dëme të medha përfshi dhe humbjen. YAPS nuk mban përgjegjësi në raste tërmetesh, ciklonesh, stuhi etj
 9. Cdo pretendim per dëme , dërgohet me shkrim pranë selisë së

Lista e cmimeve

PESHA / KG DOKUMENTA PAKO
0-2 250 400
3 350 450
4 450 500
5 550 550
6 600
7 650
8 700
9 750
10 800
11 850
12 900
13 950
14 1000
15 1050
16 1100
17 1150
18 1200
19 1250
20 1300
YAPS ofron sherbime vetem ne Tirane. Ne cmimet e me siperme nuk eshte e perfshire TVSH